موضوعات
درباره ما

محمدرضا متین فر ٍ آگاه باشيد كه بدترين امت من كساني هستند كه از ترس شرشان مورد تكريم و احترام قرار مي گيرند . پيامبر اكرم


چون مردم كمتر متوجه سعادت هستند، بدبختي ها بيشتر نمايان است. ستم و ستمگري را عادي فرض مي كنند و سعادت و عدالت را جزء اتفاقات مي پندارند. ((موريس مترلينگ))


كسی كه به خودش دروغ می گوید و به دروغ خودش گوش می دهد، كارش به جایی خواهد رسید كه هیچ حقیقتی را نه از خودش و نه از دیگران تشخیص نخواهد داد.
(داستایفسکی)


آدمیانی مانند گل های لاله ، زندگی کوتاه در هستی و نقشی ماندگار در اندیشه ما دارند . اُرد بزرگ

کسی که به آبادانی می کوشد جهان از او به نیکی یاد می کند . فردوسی خردمند

یک زندگی را وقتی می شود با خوشبختی قرین دانست که شروعش با عشق باشد و ختمش با جاه طلبی . بوسکالیا

رویش باغ سکوت ، در هنگامه خروش و همهمه ارزشش را نشان می دهد . اُرد بزرگ

اگر کسی ترا آنطور که میخواهی دوست ندارد، به این معنی نیست که تو را با تمام وجودش دوست ندارد . گابريل گارسيا مارکز

اگر شما دشمن دارید ، بدی او را با خوبی پاداش ندهید ، زیرا این امر موجب شرمساری او می گردد . ولی به او وانمود کنید که او با این عمل خود برای شما خدمتی انجام داده است . نیچه

نادانی و پستی یک نفر در گذشته ، نمی تواند میدان انتقام از خاندان او باشد . اُرد بزرگ

آنانکه از رسیدن به ریشه ها هراس دارند ، در روزمرگی دست و پا می زنند . اُرد بزرگ

آدمی باید از گناه بپرهیزد ، هر چه را به خویش نمی پسندد به دوست و دشمن خود روا ندارد . بزرگمهر

اراده محکم و متین که بخواهد به هر کس آنچه سزاوار است بدهد عدالت نام دارد . اولپن

اگر کمی چیزهای غیر لازم را بدانی بهتر از این است که هیچ ندانی . سندکا

آسوده حال کسی است که بردبار است . بزرگمهر

شناور بودن خرد آدم در جهان احساس به او میدان بروز و رشد هنر را داده است . اُرد بزرگ

اول صحت ، دوم جمال ، سوم مال و چهارم رفیق . این ها پله های نردبان سعادت است . ساموئید

تمام افکار خود را روی کاری که دارید انجام می دهید متمرکز کنید . پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند نمی سوزانند. گراهام بل

انسان به هر ميزان از مقام برتري برخوردار باشد، بايد به همان نسبت از بسياري از چيزها چشم پوشي كند.((فرناندو پسوا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


به چنگ آوردن چيزي كه نتوان به چنگ آورد، هنر است.((فرناندو پسوا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


خود را بيان كردن هميشه به معناي خطا رفتن است. همواره بر خود آگاه باش؛ خود را بيان كردن براي تو مفهومي جز دروغ گفتن ندارد.((فرناندو پسوا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


كاهلي بيش از هر چيزي آرامش بخش است.((فرناندو پسوا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


ما با رفتارمان، يعني خواسته هايمان زندگي مي كنيم.((فرناندو پسوا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


كاميابي در كاميابي نهفته است، نه آنكه انسان از شرايط كاميابي برخوردار باشد.((فرناندو پسوا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هر زمين گسترده اي شرايط قصر شدن را داراست.((فرناندو پسوا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هيچ كس نمي تواند شاه جهان باشد، اين يك رويا است و هر يك از ما كه به درستي خود را بشناسد، مي خواهد شاه جهان باشد.((فرناندو پسوا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


ما دارنده ي آن چيزي هستيم كه از آن كناره مي گيريم، چرا كه آن را در رويا دست نخورده پاس مي داريم.((فرناندو پسوا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آزادي، فرصتي براي گوشه گيري است؛ تو اگر بتواني خودت را از انسانها جدا كني، آزادي.((فرناندو پسوا))

روي زمين خانه موقتي است و زير زمين جايگاه ابدي . ساموئل آدامز

آن که در آموختن جهد نمی کند هرگز نباید در انجمن دانایان لب به گفتار بگشاید . بزرگمهر

اراده از آن مرد کور نیرومندی است که بر دوش خود مرد شل بینایی را می برد تا او را رهبری کند. شوپنهاور

در كارهاي دشوار نشاط بسيار وجود دارد . لویی پاستور

پیشداوری درباره اخلاق به این معناست که نیت اعمال را منشاء آنها می دانیم . فردریش نیچه

خودخواهی ، کاشی سادگی روانت را ، خواهد شکست . اُرد بزرگ

پسرها ، لنگرهای زندگی مادرانند . سوفوکل

آنکس که نتواند در حلقۀ شادی و نشاط دیگران به صورت یکی از افراد در آید ، یا مغرور است یا ریاکار و یا در قید تشریفات . لاواتر

حقیقت گفت مرا برهنه بگذارید و پیرایه بر من مبندید زیرا من هیچگاه از برهنگی خود شرمسار نیستم. اعتصام الملک

آن که خشم بر او چیره نشود و بر گنهکار سخت نگیرد از گزند در امان است . بزرگمهر

دوست واقعی کسی است که دستهای تو را بگیرد ولی قلب ترا لمس کند . گابريل گارسيا مارکز

زن وقتیکه دوست بدارد ، غیر از محبوب خود چیزی را نمی بیند و هرچه عاطفه ، مهربانی و نوازش و فداکاری دارد تنها برای او به کار می برد . آلفونس دوده

خسروی بزرگتر ، بندگی بیشتر می خواهد . فردوسی خردمند

نگارنده و سخنگویی که دیگران را کوچک و خوار می نامد ، خود چیزی برای نمایش و بروز ندارد . اُرد بزرگ

زندگی مانند نقش و نگارهای قالی ایرانی است که زیبا هست ولی درک معنای آن مشکل است . آلدوس هاکلی

برای کسب خرد ، سختی را بر خود هموار کن . اُرد بزرگ

آنگاه که همه نيک سخن می گويند، پليد انديشی عين خرد است . آلفرد مارشال

کژی و ناراستی ، شکاف و رخنه گاه اندیشه اهریمن خواهد شد . اُرد بزرگ

از مردم دور باش و تنها زندگی کن ، نه به کسی ظلم کن و نه بگذار کسی به تو ظلم کند . ابوالعلامعری

تمنای واپسین آدمی ، شناور شدن در بسامدهای گیتی است . اُرد بزرگ
بسامدها : امواج

پرسیدم دوست بهتر است یا برادر ؟ گفت دوست برادری است که انسان مطابق میل خود انتخاب می کند . امیل فاگو

کسی که درد روشنگری و بازگویی تجربه را ندارد خود نیز زمانی برای بهره از آن را نخواهد یافت . اُرد بزرگ

کسی که بر جایگاه خویش منم زد بخت از وی روی بر خواهد تافت . فردوسی خردمند

تبار بی ریش سفید ، همچون خانه بی سقف است . اُرد بزرگ

دانش پزشکی در عرض چند سال گذشته چنان پیشرفت حیرت انگیزی کرده است که امروز برای یک پزشک غیر ممکن است در بیمار خود عضو سالم پیدا کند . اریل وینسون

آدمی با کینه ، زندگی را بر دوستان نیز تنگ می کند . اُرد بزرگ

جفتت اگر پرید برای پریدن عجله نکن . اُرد بزرگ

سعادت دیگران بخش مهمی از خوشبختی ماست . ارنست رنان

خودخواه ، تجربه سخت تنهایی را ، پیش رو دارد . ارد بزرگ

جرم اين است که ندانيم زندگی خيلی ساده تر از اينهاست که ما فکر مي کنيم . فردریش نیچه

شما بدون تسلط بر خود نمی توانید فاتح دیگران باشید. کیم وو چونگ

انسان اگر ناخوش باشد و كار كند بهتر از اين است كه سلامت باشد و بيكار بنشيند . كازوبون

انسان با استقامت قدرت و نفوذ تعقل واستدلال ميتواند حتي بر وبا و طا عون غلبه كند . ناپلئون بناپارت

بن و ریشه هستی مانند گردونه ای دوار است که همه چیز را گرد رسم کرده است برسان : گردش روزها ، چرخش اختران و ستارگان ، چرخش آب بر روی زمین ، زایش و مرگ ، نیکی و بدی ، گردش خون در بدن ، حرکت اتم و ... اُرد بزرگ

به گرسنگی مردن بهتر که نان فرو مایگان خوردن . سعدی

دشمن چون از همه حیلتی فرو ماند سلسلۀ دوستی بجنباند . پس آنگه به دوستی کارها کند که هیچ دشمنی نتواند . سعدی

یک آموزگار خام می تواند مدتها شاگردان خویش را سرگردان کند . اُرد بزرگ

بی خردی اسارت بدنبال دارد .و خرد موجب آزادی و رهایی است . فردوسی خردمند

موفقیت تنها یک چیز است این که : زندگی را به دلخواه خود بگذرانید. کریستوفرمورلی

هنگامه رهایی اهریمن ، هنگام دربند شدن توست . اُرد بزرگ

جامعه وجود ندارد جوامع وجود دارد . کوروش

از آه و نفرین بزرگان و ریش سفیدان هر ایلی باید ترسید . اُرد بزرگ

بعضی صلیب را روی گور خود می گذارند و برخی آنرا لنگر کشتی می سازند . کولستون

ناتوان ترین آدمیان، آنانی هستند که نیروی بدنی خویش را به رخ دیگران می کشند . اُرد بزرگ

مبارزه است که قدرت می آورد نه استراحت. استائل

اگر شیفته کارت نباشی ، روانت بیمار می شود و در نهایت پیکرت از پای در خواهد آمد . اُرد بزرگ

بیشتر کسانی موفق شده اند که کمتر تعریف شنیده اند . امیل زولا

هر قدر به دیگران احترام بگذاریم ، به ما احترام خواهند گذاشت . ارد بزرگ

آنگاه که هنر خوار می گردد جادو ارجمند می شود . فردوسی خردمند

اندیشه کردن به این که چه بگویم، بهتر است از پشیمانی از این که چرا گفتم. سعدی

آدمهای پاک نهاد درهای وجودشان را پس از ناسپاسی می بندند نه پیش از آن . اُرد بزرگ

ای سالک ، یکی یکی ، قدم به قدم . راهی نیست . راه با پیمودن پدید می آید . با پیمودن است که راه را می سازی ، و اگر واپس بنگری ، هر آن چه میبینی ، فقط رد گام هایی است که روزی پاهایت دوباره آنها را می پیماید . ای سالک ، راهی نیست ، راه با پیمودن پدید می آید . آنتونیو ماچادو

صدها راه برای پند و اندرز دادن وجود دارد اما بیشتر بدترین گونه آن ، که همان رو راست گفتن است را برمی گزینیم . اُرد بزرگ

مردان قانون وضع می کنند و زنان اخلاق به وجود می آورند. کونته ورسیه

رُلهایی که در صحنۀ زندگی به عهدۀ ما واگذار شده است به انتخاب و اختیار ما نبوده و تنها وظیفۀ ما این است که آنها را به خوبی بازی کنیم . اپیکتت

کسی که چند آرزوی درهم ورهم دارد به هیچ کدام از آنها نمی رسد مگر آنکه با ارزشترین آنها را انتخاب کند و آن را هدف نهایی خویش سازد . اُرد بزرگ

برای کوبیدن یک حقیقت ، خوب به آن حمله مکن ، بد از آن دفاع کن . علی شریعتی

زیباترین خوی زن ، نجابت اوست . اُرد بزرگ

سعادت مثل پروانه ایست که روی برگهای گل به خواب رفته باشد . به مجرد اینکه نزدیکش بروی بالهای خود را باز کرده و در فضا پرواز می کند . آندره تواید

فرمانرویانی که گوش به فرمان مردم دارند در زندگی جز رامش و آوای نوش نخواهند شنید . فردوسی خردمند

آیا از بخشندگی و مهربانی که نخستین حالات خداوند است ، در ما نشانی هست ؟. اُرد بزرگ

نگذاریم تقویم وساعت ، این حقیقت را یادمان ببرد که لحظه لحظه زندگی ، یک معجزه است و در پس آن ، حقیقتی . اج - جی - ولز

هیچ کس و هیچ چیز نمی تواند مانع پویندگی ما شود . اُرد بزرگ

بركت عمر را در روشنايي چشم و فرح دل را در مشاهده نيكوان دانيد . عبيد زاكاني

نمی توان امید داشت ، آدم های کوچک رازهای بزرگ را نگاه دارند. اُرد بزرگ

برای انسان تيره بخت، مرگ تخفيف در مجازات زندان زندگی است . الکساندر چيس

بدگویی ، رسوایی در پی دارد . اُرد بزرگ

خـدايا تـو چگونه زيـسـتـن را به مـن بـياموز مـن خـود چگونه مُـردن را خـواهـم آموخـت . علی شریعتی

با ولخرجی تنها مال نمی رود ، زمان ارزشش فراتر است ، و آن هم نابود می شود . اُرد بزرگ

ابلیس مانند نیکخواهان پیش می آید ، ابتدا عهد و پیمان می گیرد ، سپس راز می گوید . فردوسی خردمند

دوستت دارم ؛ نه به خاطر شخصيت تو ؛ بلکه به خاطر شخصيتي که در هنگام با تو بودن پيدا مي کنم . گابريل گارسيا مارکز

برای تحمل شدائد زندگی باید عاشق چیزی بود ، کاری ، زنی ، آرمانی و ...مارکوس آنا

سرانجام کشف شد که صاحب بیمارترین افکار و خشن ترین قلبها مردانی هستند که زود به زود عاشق می شوند. روسکین

بیچاره مردمی که فرمانروایانش رایزن ! ، و رایزنانشان فرمانروا هستند . اُرد بزرگ

هنوز خنجر خون آلود قاتلی پهلوی مقتولش نیامده که پنجۀ ثالثی گلویش را می فشارد . محمد مسعود

mohamad.matinfar@hotmail.com
ایمیل : mohamad.matinfar@yahoo.com

حدیث موضوعی
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

Powered by WebGozar

تماس با ما

نویسنده: محمدرضا متین فر |
دوشنبه 1390/02/05 |
مراکز قضایی و اداری

راهنماي نواحي دادسراهاي عمومي و انقلاب تهران
 

ردیف

نام واحد

نشاني

تلفن

1

حوزه دادستانی و عمومی انقلاب

میدان 15 خرداد،نبش خیابان خیام

33114136-33900606

2

دادسرای عمومی و انقلاب تهران(مرکز)

نبش میدان 15 خرداد

35051111

3

معاونت دادسرا(نماینده مدعی العموم در پرونده های مطبوعاتی)

نبش میدان 15 خرداد(دادسرای عمومی انقلاب)

33959784

4

معاونت امور بین المللی و آموزش

نبش میدان 15 خرداد(دادسرای عمومی انقلاب)

33111038

5

معاونت اجرایی دادسراها

نبش میدان 15 خرداد(دادسرای عمومی انقلاب)

33902073

6

معاونت دادستان در امور نمایندگی ها

نبش میدان 15 خرداد(دادسرای عمومی انقلاب)

35051390

7

دادسرای ناحیه 1 شمیران

مناطق شهرداري:1

خيابان شریعتی – پل صدر –خيابان الهيه- پلاك 2

22007379و80   

8

دادسرای ناحیه 2 سعادت آباد

مناطق شهرداري:2

سعادت آباد - خیابان علامه شمالی - خیابان 18 غربی - پلاک 22

9-22078884

2207882

9

دادسرای ناحیه 3

(ویژه مبارزه با زمین خواری)

مناطق شهرداري:3

میدان ونک-ابتدای خیابان ملاصدرا-خیابان پردیس-نبش کوچه زاینده رودشرقی پلاك 59

  88886161       88883434    88881722 88881724

10

دادسرای ناحیه 4 (رسالت)

مناطق شهرداري:4و8و13

 فكله دوم تهرانپارس‌–انتهاي خيابان جشنواره –جنب فرهنگسرا ي اشراق

77341041- 4

11

دادسرای ناحیه 5 (صادقیه)

مناطق شهرداري:5و22

مجتمع قضايي صادقيه-فلکه دوم صاقیه ،خيابان آیت اله کاشانی ،بلوار اباذر

44092993-6

12

دادسرای ناحیه 6 (خارک)

مناطق شهرداري:6

خ انقلاب-خ خارک- روبروی دانشکده علوم قضایی

66713211

66713201

13

دادسرای ناحیه 7

مناطق شهرداري:7

سیدخندان، خيابان دبستان ،کوچه آریا محمودی

9-8846503

88468511

14

دادسرای ناحیه 9 (فرودگاه)

ميدان آزادي – فرودگاه مهر آباد

66886900

44659154

15

دادسرای ناحیه 10 (هاشمی)

مناطق شهرداري:9و10و21

خيابان آزادی، روبروی پمپ بنزین، نبش

 خيابان خوش

66420443-5

16

دادسرای ناحیه11

مناطق شهرداري:11

خيابان ولیعصر(عج) ، ضلع غربی میدان منیریه

55375750-2

17

دادسرای ناحیه12(15خرداد)

مناطق شهرداري:12

خ خیام – خ شهيد فياض بخش-جنب سالن ورزشی7 تیر، محل سابق اداره تربیت بدنی

66724012

66722561-4

18

دادسرای ناحیه 14 (شهیدمحلاتی)

مناطق شهرداري:14و15

مجتمع قضايي شهيد محلاتي (ره)- انتهای بلوار شهید محلاتی -بلوار اباذر- بین پل 4و5

33813714

33800836

19

دادسرای ناحیه 16 (بعثت)

مناطق شهرداري:16و19

ضلع شمالی ترمینال جنوب

55321520-5

20

دادسرای ناحیه 18 (شهیدمطهری)

مناطق شهرداري:17و18

چهارراه یافت آباد-میدان معلم- نبش خيابان حيدري

66224469-73

21

دادسرای ناحیه 19 (ویژه جرائم پزشکی و دارويی)

خ شهید مطهری(ره)، بعداز قائم مقام فراهانی- نبش كوچه گلريز-پلاك 284

88848311

88830312

22

دادسرای ناحیه 20 ( انقلاب)

خيابان شریعتی- نبش خیابان معلم

88415111-5

23

دادسرای ناحیه21 (ویژه ارشاد)

مناطق شهرداري:6

خيابان شهید بهشتی(ره)،خيابان احمد قصیر،جنب بیمارستان آسیا

88732167-9

88732177-4

24

دادسرای ناحیه22 (ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی)

خ انقلاب- حد فاصل پل كالج و چهارراه وليعصر-كوچه سعيد

66969590

66969597-8

25

دادسرای ناحیه23 (ویژه نیابت)

ضلع شمالی پارک شهر- خيابان شهيد فیاض بخش-ساختمان دادسرای ناحیه 12

66720422

26

دادسرای ناحیه25(ویژه امور سرپرستی)

پل کریم خان ، خ ایرانشهر- پلاک 219

88820080

88820086-8

27

دادسرای ناحیه 26 (بومهن)

شهرستان بومهن، بلوار امام خمینی(ره)- جنب كلانتري 206-ساختمان بخشداري سابق

0221-2223777

2222227

28

دادسرای ناحیه 27 (ویژه امور جنایی)

سه راه آذري- خيابان جرجاني-پلاك 20

6-66640620

29

دادسرای ناحیه 28 (ویژه کارکنان دولت و مطبوعات و رسانه ها)

میدان 15 خرداد-دادسراي مركز-طبقه سوم

33111919

30

دادسرای ناحیه 29 (ویژه نوجوانان)

اتوبان تهران کرج، نرسیده به عوارضی قدیم،خ آزادگان، پلاک 144

44064467-8

31

دادسراي ناحيه 31(جرايم رايانه اي)

خيابان شهيد مطهري- روبروي خيابان سليمان خاطر – جنب اداره ابلاغ

88742438

32

دادسرای مستقر در مجتمع قضایی عدالت

مناطق شهرداري:1

بالاتر از میدان تجریش، خ فنا خسرو (ثبت سابق )

22727470

33

مرکز فوریت های قضایی دادسرا(کشیک)

ضلع شمالي پارك شهر- خ فياض بخش- جنب ترمينال

66722561

34

روابط عمومی دادسرای عمومی انقلاب

میدان 15 خرداد- نبش خ قیام

33948887

33948785

35

دادسرای ناحيه 32(راهور)

خيابان آزادي-نبش خيابان خوش

6632552-66436029

 

نشاني دادسراهاي عمومي و انقلاب تهران

آدرس دادسراهاي عمومي و انقلاب تهران


منبع: كتابچه راهنماي واحدهاي قضايي و ستادي دادگستري استان تهران

تاريخ چاپ:1389

تهيه و تنظيم:دبيرخانه شوراي قضايي استان تهران-درودي

منبع: http://vakilemelat.blogfa.com/cat-4.aspx

 

رديف

نام‌واحد

دادگاه‌هاي تجديد‌نظراستان تهران

1

نشاني‌

ساختمان مركزي - ضلع شمالي ساختمان

 

تلفن

33982301-33916575-39910

 

نمابر

33114132 مناطق شهرداري:استان تهران


نام‌واحد

‌دادگاه ‌كيفري‌ استان ‌تهران

2

نشاني‌

ساختمان مركزي طبقه اول درب شيشه اي

 

تلفن

33916098-33916024-33906020-

 

نمابر

3114132-33916024 مناطق شهرداري: استان تهران


نام‌واحد

حوزه ‌رياست ‌كل‌ دادگاه‌هاي‌ عمومي ‌وانقلاب

3

نشاني

خيابا‌ن‌سپهبد‌قرني، نبش‌خيابان‌سميه، مجتمع‌قضايي شهيد‌بهشتي‌(ره)، طبقه‌4

 

تلفن

88898044، 9-88895994

 

نمابر

88898030-88898008


نام‌واحد

دادگاه ويژه شاهد

4

نشاني

خيابان طالقاني خيابان فرصت نبش موزه شهداء

 

تلفن

3و88306832

 

نمابر

88306834 مناطق شهرداري:‌كيفري كشوري – مدني استان تهران


نام‌واحد

مجتمع قضايي عدالت 

5

نشاني

ميدان تجريش خيابان فنا خسرو (ثبت سابق) پلاك 73

 

تلفن

5-22727480-22727462

 

نمابر

22727462              مناطق شهرداري : 1


نام‌واحد

مجتمع قضايي شهيد بهشتي (ره)

6

نشاني

بالاتر از ميدان فردوسي خيابان سپهبد قرني نبش خيابان سميه

 

تلفن

9-88895994-88892843 و 88898005

 

نمابر

88898008      مناطق شهرداري : 12-11-6-2


نام‌واحد

مجتمع قضايي قدس

7

نشاني

بلوار اشرفي اصفهاني بالاتر از ميدان ونك نبش نيايش

 

تلفن

44429350 – 8-44429355

 

نمابر

3-44429352      مناطق شهرداري : 10-5-2


نام‌واحد

مجتمع قضايي شهيد صدر(ره)

              8

نشاني

خيابان شهيد مطهري (ره) خيابان ميرعماد جنب فرمانداري تهران

 

تلفن

30-88750022 – 88759780

 

نمابر

88759781             مناطق شهرداري :7 – 3


نام‌واحد

مجتمع قضايي شهيد قدوسي(ره)

9

نشاني

خيابان استاد مطهري كوه نور خيابان 7 پلاك 43

 

تلفن

88730439-88730489-88737430-88738346

 

نمابر

88730533          مناطق شهرداري : 7-6-3


نام‌واحد

مجتمع قضايي شهيد مدرس (ره)

10

نشاني

ميدان امام حسين (ع) خيابان دماوند بعد از سبلان اول وحيديه

 

تلفن

77819314

 

نمابر

77819313          مناطق شهرداري : 13-8-4 


نام‌واحد

مجتمع قضايي شهيد باهنر(ره) (رسالت)

11

نشاني‌

تهرانپارس- تقاطع خيابان شهيد باقري و خيابان شهيد عباسپور

 

تلفن

9-77055630 و1-77055640

 

نمابر

     77055644    مناطق شهرداري:4و8و13


نام‌واحد

  مجتمع قضايي شهيد مفتح (ره)

12

نشاني

شهرزيبا – خ مخابرات- ميدان الغدير- پشت كانون اصلاح و تربيت

 

تلفن

8-44339700

 

نمابر

           مناطق شهرداري:5 و 21و22


نام‌واحد

  مجتمع قضايي وليعصر ( عج )

13

نشاني

ضلع جنوبي پارك شهر ساختمان روزنامه رسمي كشور

 

تلفن

 9-55604095

 

نمابر

55637721          مناطق شهرداري : 12-11


نام‌واحد

  مجتمع قضايي شهيد محلاتي(ره)

14

نشاني

اتوبان آهنگ بلوار ابوذربين پل چهارم و پنجم

 

تلفن

33800386-33813714-33801527-33800030

 

نمابر

33831114-33801424    مناطق شهرداري :14و15


نام‌واحد

  مجتمع قضايي بعثت

15

نشاني

ضلع شمالي ترمينال جنوب

 

تلفن

5-55321520- 9-55311796  3-55325180

 

نمابر

55058844              مناطق شهرداري :19و16


نام‌واحد

 مجتمع قضايي شهيد مطهري(ره)

16

نشاني

 يافت آباد – ميدان معلم جنب خيابان حيدري شمالي

 

تلفن

73-66224468

 

نمابر

66207766        مناطق شهرداري:17و18و9و10   كيفري: 17 و18


نام‌واحد

 مجتمع قضايي شهيد فهميده (ره)

17

نشاني

 اول اتوبان تهران كرج – نرسيده به عوارضي قديم- خيابان آزادگان پلاك 144

تلفن

 8-44064467

نمابر

 44047575   مناطق شهرداري: استان تهران


نام‌واحد

 مجتمع قضايي خانواده 1

18

نشاني

 اتوبان شهيد محلاتي- نبرد جنوبي – جنب آتش نشاني و شهرداري

 

تلفن

 9-33009113  - 33009129

 

نمابر

 33004140         مناطق شهرداري: 9 الي 19


 

نام‌واحد

 مجتمع قضايي خانواده 2

19

نشاني

ضلع شمال شرقي ميدان ونك كوچه شهيد مسعود صانعي

 

تلفن

4-88773621 – 88793603 – 88882579

 

نمابر

8879271             مناطق شهرداري : 22-21-3-2


نام‌واحد

  مجتمع قضايي وي‍‍ژه امور اقتصادي

20

نشاني

 خ انقلاب- حدفاصل پل كالج و چهارراه وليعصر- خيابان سعيد

 

تلفن

 63972000 و 3-66969590

 

 

 663974411 روابط  عمومي 66969595


منبع اصلی: كتابچه  راهنماي واحدهاي قضائي و ستادي دادگستري استان تهران-

تاريخ چاپ: 1389

تهيه و تنظيم: دبيرخانه شوراي قضايي استان تهران – درودي

 


نشاني مجتمع هاي قضايي  شهر تهران

آدرس مجتمع هاي قضايي  شهر تهران

منبع: http://vakilemelat.blogfa.com/cat-3.aspx 


آخرین مطالب

» تماس با مديريت وبلاگ ( پنجشنبه 1391/07/06 )
» دانلود رایگان جزوات برتر حقوقی ( سه شنبه 1391/07/04 )
» چه آثار حقوقی بر نخستین جلسه دادرسي مترتب است؟ ( شنبه 1393/11/11 )
» وقوع عقد بیع چه آثاری به دنبال خواهد داشت؟ ( پنجشنبه 1393/11/09 )
» دستگاه قضا خط قرمزی جز قانون ندارد ( چهارشنبه 1393/11/08 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ دیوان عالی کشور ( سه شنبه 1393/11/07 )
» نقش داوری در حل و فصل اختلافات حقوقی ( دوشنبه 1393/11/06 )
» ختم دادرسی با صلح و سازش ( یکشنبه 1393/11/05 )
» همه چیز درباره عقد ضمان در قانون مدنی ( شنبه 1393/11/04 )
» بررسی شروط ضمن عقد مندرج در قباله ازدواج ( پنجشنبه 1393/11/02 )
» تعرفه ثبت نام دريافتي از داوطلبان شركت در آزمونهاي سازمان سنجش آموزش كشوردرسال 1394 ( چهارشنبه 1393/11/01 )
» علی رضایی، رتبۀ ۲ آزمون وکالت ۹۳ کانون وکلای دادگستری مرکز ( سه شنبه 1393/10/30 )

آرشیو
پیوندها
لینک دوستان